Máramaros vármegye címere

A felső mezőben két fenyőfa között, sziklás sóbánya. Folyóvizek a hegységek sűrü hálózatából nagy mennyiségben sietnek alá. A vmegye fő folyója a Tisza, két forrásvizból a Fekete-. Abaúj-Torna vármegye címere, Alsó-Fehér vármegye címere, Arad vármegye címere. A vármegye déli felében, a Rozsály-hegy alatt felépült Nagybányát kezdetben német telepesek lakták, akik.

Régi vármegyék címerei – Goda László Ferenc munkái (Múzeum).

Levéltári tétel azonosítási adatok ead azonosító

Máramaros vármegye címere

Kővári László Felhasznált irodalom. E címersorozat a magyar vármegyék áldozatkészségének emlékét hirdeti. A család címere: Kék pajzsban arany zsinórról lógó ezüst vadászkürt. Szeben, Szilágy, Szolnok-Doboka, Temes. Szilágy vármegye címere, Szolnok-Doboka vármegye címere, Temes vármegye.

Először Ung vármegye főjegyzője gondoskodott térségünk iratainak. Bereg vármegye címere – ezüstkereszttel négy részre osztott mező, a vidék jellegzetes.

Máramarossziget építészeti fejlődése 1887

Máramaros vármegye címere

Vármegye, Megyeszékhely, Térkép. Dunkák azonos címere sokkal inkább bizonyí taná az. A vármegye az ispánon keresztül a rendi korban is még a mindenkori. Az ide került irategységet a kézirattárban „A Sztojka család iratai” cím alatt tartják. Bónis György H˙bériség és rendiség a középkori magyar jogban cím ˙ m˙ve jelent kivételt. Erdélyi szállás, Erdélyi szállások, Kolozs megye. Valójában Maros-Torda vármegye címerének második mezejéről van szó.

Erdélyi címerek és címerpecsétek névsora. Máramarossziget, Hosszúmező. A név utáni zárójelben lévő megjelölés = ahol a család címere megtalálható. Beszterce-Naszód vármegye címere. Nagy Iván „Drágfy”, Siebmacher.

A címer pajzsot Holovács Béla Makkosjánosi fafaragó népművész. Javaslat a királyi tanácsosi cím adományozására Schwab Károly karánsebesi. A Schönborn család német telepesfalvai Bereg vármegyében a. A bástyaszerű tornyot imitáló állomásoknak azon az oldalán, amelyik a szerpentinút felé néz, egy fülkeszerű mélyedésben a vármegye címere alatt helyezték el.

Elfeledett történelmi vármegyék

Máramaros vármegye címere

A családi címer mintha a család majdani felemelkedését vetítette volna előre. Pozsony vármegyében 4, Mosonban 13. A tizenhárom vármegye Rákóczi kezén. Bacsino címere a Drág-Szászok klasszikus címerét jelenti-a. Az ócsai Balogh család címere.

Erre utal az armális szövege, valamint maga a családi címer is. Kún család Szatmár vármegye ősrégi családja, mely eredetét Szatmár vármegye.